☰ Menu
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DODATKI MIESZKANIOWE

O dodatek mieszkaniowy mogą się starać:
  - najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
  - osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
  - osoby  mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  - inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
  - osoby, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tych tytułów.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
dla  1 osoby – 35 m2
      2 osób – 40 m2
      3 osób – 45 m2
      4 osób – 55 m2
      5 osób – 65 m2
      6 osób – 70 m2, a w przypadku gdy w mieszkaniu jest więcej osób, dla każdej kolejnej zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.
Dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż  30% albo 50%  pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności), normatywną powierzchnię zwiększa się o 15 m2.

Dodatek przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie przekracza:
  - w gospodarstwie jednoosobowym 150% najniższej emerytury = 1 500,00 zł
  - w gospodarstwie wieloosobowym 100% najniższej emerytury = 1 000,00 zł
wówczas do obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki jakie powinna ponieść osoba ubiegająca się o dodatek w wysokości:
   15% dochodów gospodarstwa domowego - w gosp. jednoosobowym
   12% dochodów gospodarstwa domowego - w gosp. 2 – 4-osobowym
   10% dochodów gospodarstwa domowego - w gosp.5 os. i większym

Od  1 stycznia 2005r. jeżeli dochód przekracza kryterium (150%, 100% dochodu), a nie przekracza (175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoos. tj. 1 750,00 zł  i 125% najmniejszej emerytury w gospodarstwie wieloos. tj. 1 250,00 zł) wówczas do obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki jakie powinna ponieść osoba ubiegająca się o dodatek w wysokości
  20%  dochodów gospodarstwa domowego - w gosp. jednoosobowym
  15% dochodów gospodarstwa domowego - w gosp. 2 – 4-osobowym
  12% dochodów gospodarstwa domowego - w gosp. 5 os. i większym

Dodatek ustala się w wysokości różnicy między 100% wydatków ponoszonych za lokal (nie wyższych niż powierzchnia normatywna) a 15%, 12%, 10% dochodu jaki osoba sama powinna ponieść.

Do obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki za: 
  - czynsz,

  - opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale
    mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

  - zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

  - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

  - inne niż wymienione wyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
  - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
  - wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną (c.o. z kotłowni) za wydatek uznaje się równowartość 5 kWh na 1 m2 powierzchni użytkowej.
Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody (z kotłowni) za wydatek uznaje się równowartość 20 kWh na osobę.
Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację gazu przewodowego za wydatek uznaje się równowartość 10 kWh na pierwszą osobę oraz po 2 kWh na każdą kolejną.

 

Wydatków mieszkaniowych nie stanowią:
  - ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie wieczyste gruntów,
  - opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

  - wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

  - opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Wysokość dodatku nie może być wyższa niż 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lub 70% faktycznie ponoszonych, gdy powierzchnia jest mniejsza od normatywnej.

Dodatku nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury   tj. 20,00 zł.

 

Wytworzył:
Małgorzata Turczyk
(2015-09-08)
Udostępnił:
Zbigniew Krasoń
(2015-09-09 09:03:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Krasoń
(2017-08-02 13:24:08)
 
liczba odwiedzin: 366206

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X